Chức năng “Lịch sử học tập” là gì?

“Lịch sử học tập” là một chức năng để xem lại hồ sơ học tập.

Hộ sơ học tập bạn có thể xem lại bao gồm:

Theo tài liệu học tập

  1. Theo khóa > Các bài học
  2. Theo khóa > Chi tiết của khóa
  3. Theo chương
  4. Theo thẻ học

Theo học sinh

  1. Theo khóa
  2. Theo thẻ học
  3. Theo chi tết khóa học

và Kết quả kiểm tra (Kết quả của mục kiểm tra).

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận