Tôi có thể kiểm tra chính xác cái gì tại mỗi mục học?

Những thứ được liệt kê sau là cái mà bạn có thể kiểm tra được tại mỗi mục học:

(*Các cột không được điền (không có số liệu) sẽ không được dùng, nhưng chúng vẫn được để lại để đảm bảo sự tương thích của các file CSV)

[Theo tài liệu giảng dạy]
Mã của khóa học, tên của khóa học, dạng của khóa học, trạng thái hiển thị, các nhóm/tổ chức được định hướng, thời gian bắt đầu hiển thị, và thời gian kết thúc hiển thị sẽ luôn luôn được hiện ra.

 

1. Theo khóa học> Khóa học
Khóa học điện thoại di động

 • Số lượng khách hàng dự kiến
 • Số lượng khách học
 • Số lượng học sinh học
 • Số lượng học sinh kết thúc khóa học
 • Tỉ lệ tiến bộ trung bình
 • Thời gian học trung bình

 

2. Theo khóa > Theo chi tiết khóa học
Ở trang theo khóa học, chọn khóa bạn muốn xem chi tiết và bạn sẽ tìm thấy danh sách các học sinh dự kiến.

 • Số thẻ học mà người dùng đã hoàn thành trên tổng số các thẻ học.
 • Tốc độ tiến bộ

 

3. Theo Chương

 • Số lượng học sinh dự kiến
 • Số lượng học sinh học
 • Số lượng học sinh không học
 • Số lượng học sinh kết thúc khóa
 • Tỉ lệ tiến bộ bình quân
 • Thời gian học tập trung bình

 

4. Theo thẻ học
Trạng thái học

 • Số lượng học sinh dự kiến
 • Số lượng học sinh hoàn thành
 • Số lượng học sinh không hoàn thành
 • Thời gian học tập trung bình

Thẻ đố

 • Số lượng học sinh có câu trả lời đúng cho lần trả lời đầu tiên
 • Số lượng học sinh có câu trả lời sai cho lần trả lời đầu tiên
 • Tỉ lệ học sinh có câu trả lời đúng cho lần trả lời đầu tiên
 • Số lượng cuối cùng học sinh có câu trả lời đúng
 • Số lượng cuối cùng học sinh có câu trả lời sai
 • Tỉ lệ cuối cùng học sinh có câu trả lời đúng

Thẻ điều tra

 • Lựa chọn 1
 • Số lượng học sinh có lựa chọn 1
 • Lựa chọn 2
 • Số lượng học sinh có lựa chọn 2

 

[Theo học sinh]

 • Thông tin về người dùng
  Tên đăng nhập, tên, địa chỉ e-mail, cơ quan/tổ chức của người học, nhóm của người học
 • Thông tin về khóa học
  Mã số khóa học, tên khóa học, dạng khóa học, trạng thái hiển thị, tổ chức/nhóm mục tiêu, ngày/giờ bắt đầu hiển thị,
  ngày/giờ kết thúc hiển thị Những thông tin trên sẽ luôn luôn được xuất hiện trong mọi trường hợp.

 

1. Theo đơn vị khóa học của học sinh
Khóa học di động

 • Trạng thái học tập
 • Tỉ lệ tiến bộ
 • Tổng thời gian học tập
  *Nếu có thẻ mà có thời gian học nhiều hơn một giờ hoặc ít hơn một phút, thì thời gian học đấy không được tính vào tổng thời gian học tập.
 • Ngày/giờ học tập cuối cùng

 

2. Theo đơn vị thẻ
Các thông tin về thẻ

 • Mã số chương
 • Tên chương
 • Mã số mục
 • Tên mục
 • Mã số thẻ
 • Tên thẻ
 • Dạng thẻ (Học tập/đố/báo cáo/điều tra)

Trạng thái học tập

 • Trạng thái học tập (Hoàn thành/không hoàn thành)
 • Tổng cộng thời gian học tập

Thẻ đố

 • Trả lời ngay lần thử đầu tiên
 • Đúng/sai ngay lần thử đầu tiên
 • Câu trả lời cuối cùng
 • Đúng/sai cho lần trả lời cuối cùng

 

3. Chi tiết về đơn vị thẻ
Thông tin về thẻ

 • Mã số chương
 • Tên chương
 • Mã số mục
 • Tên mục
 • Mã số thẻ
 • Tên thẻ
 • Dạng thẻ (Học tập/đố/báo cáo/điều tra)

Trạng thái học tập

 • Học sinh đã học đơn vị thẻ này bao nhiêu lần
 • Ngày/giờ bắt đầu học tập
 • Ngày/giờ kết thúc học tập
 • Thời gian học (độ dài)
  * Nếu có thẻ mà có thời gian học nhiều hơn một giờ hoặc ít hơn một phút, thì thời gian học đấy không được tính vào tổng thời gian học tập.

Thẻ đố

 • Câu để hỏi
 • Câu trả lời đúng
 • Câu trả lời
 • Đúng/sai

Thẻ điều tra

 • Câu để hỏi
 • Trả lời

 

4. Chi tiết về kết quả kiểm tra
Mục bộ bài kiểm tra

 • Học sinh đã học thẻ này bao nhiêu lần
 • Tổng điểm tối đa
 • Điểm để đỗ
 • Điểm đạt được
 • Trạng thái học tập
 • Ngày/giờ kết thúc khóa học

 

[Kết quả kiểm tra]
Trang này đưa rad anh sách các khóa học có mục bộ bài kiểm tra và danh sách học sinh dự kiến của mục bộ bài kiểm tra.
Nếu bạn lựa chọn mục bộ bài kiểm tra dự kiến theo cột chỉnh sửa, danh sách học sinh dự kiến sẽ được hiện ra như sau.

 • Hoàn thành
 • Tổng điểm tối đa có thể
 • Điểm để qua
 • Điểm đạt được
 • Qua
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận