Tôi có thể gửi tối đa bao nhiêu ký tự trong một thông báo đẩy?

Toàn bộ văn bản sẽ được hiện lên ở cả iOS và Android nếu nó ít hơn 344 ký tự.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận