Làm sao tôi có thể xem kết quả của Thẻ Dạng báo cáo và liệu nó có được hiện lên ở trên ứng dụng không?

Kết quả của việc chấm điểm thẻ dạng Báo cáo được hiện ra ở ứng dụng như sau.

IMG_0003.PNG

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận