Tôi không biết làm sao thêm được một thẻ dạng Điều tra (Viết tự do).

1. Ở cột bên tay trái của màn hình chính, chọn “Quản lý khóa học” ở “Quản lý nội dung”.

2. Đi tới trang Danh sách thẻ học của chương hoặc mục bạn muốn thêm thẻ dạng Điều tra vào.

3. Ở trang Danh sách thẻ, ấn vào “Thêm vào mục” và sau đấy chọn “tạo một thẻ mới”.

4. Một cửa sổ “Tạo một thẻ mới” sẽ được hiện ra. Cho phần “Xin hãy chọn loại thẻ bạn muốn”, chọn “Điều tra” và sau đấy chọn dạng “Viết tự do”.

__________2016-08-30_11.09.04.png

 

5. Bạn sẽ được chuyển đến trang Sửa đổi thẻ dạng lựa chọn, điền tên thẻ, câu hỏi để hỏi và các lựa chọn.

6. Nếu bạn muốn thẻ Lựa chọn hiện ra khi bạn bắt đầu chạy ứng dụng, ấn vào ô (✔️) “được phát hành”.
[Ghi chú] Thẻ sẽ không được hiện ra nếu bạn không chọn ô (✔️) “được phát hành”.

7. Nếu bạn muốn cài đặt lượng ký tự tối đa cho câu trả lời, ấn vào ô “Hạn chế ký tự”. Sau khi bạn ấn vào ô “Hạn chế ký tự”, bạn điền vào số lượng ký tự mà bạn muốn hạn chế.

8.Cuối cùng, Ấn phím “Lưu”. Bạn bây giờ vừa tạo ra được một thẻ Điều tra dạng viết tự do.  

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận