Liệu tôi có thể gửi thông báo cho người dùng mà tôi vừa tạo không?

Được, Bạn có thể gửi thông báo cho những người dùng bạn đang tạo lập tài khoản.

Ở trang danh sách người dùng, ấn nút “Gửi thông tin đăng nhập cho người dùng” tại hộp thoại ở phía cuối trang. Thông tin về tài khoản sẽ được gửi cho địa chỉ e-mail được đăng ký ở mục “địa chỉ e-mail address”.

[Ghi chú] Mục được trình bày phía trên chỉ được hiển thị khi bạn tạo một tài khoản. Bởi vậy, nó sẽ không được hiển thị khi bạn chỉnh sửa thông tin tài khoản của một người dùng Hệ thống không có chức năng thông báo chỉnh sửa thông tin tài khoản cho những tài khoản đang tồn tại.

__________2018-04-17_14.47.58.png

 

Đây là một số ví dụ về thư thông báo được gửi cho người dùng:

<Thư điện tử thông báo về việc lập một tài khoản>

__________2016-09-02_17.45.19.png

 

<E-mail to notify the user’s temporary password>

__________2016-09-02_17.45.30.png 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận