Làm sao để tôi có thể đăng ký/đưa thêm người sử dụng vào một nhóm?

1. Ở cột bên trái, chọn “Quản lý nhóm”. Ở trang danh sách nhóm, chọn “Thành viên” ở mục “Vận hành (operation)” của nhóm mà bạn đang mong muốn thêm người dùng vào.

__________2016-09-02_17.32.19.png

 

2. Ở trang “Danh sách thành viên nhóm”, chọn “Thêm thành viên vào nhóm”.

__________2016-09-02_17.32.52.png

 

3. Ở cửa số thông báo “Thêm vào danh sách nhóm”, nhấn vào ô (✔︎) “Vận hành” của người dùng bạn muốn thêm vào. Bạn có thể thêm vào bao nhiêu người dùng cũng được.

4. Sau khi chọn người dùng, ấn vào phim “Xem trước (preview)” ở phía dưới của cửa sổ.

5. Tất cả các người dùng mà bạn vừa chọn là thành viên thêm vào của nhóm sẽ được hiện ra.

6. Ấn vào “Thêm vào nhóm” và bạn đã hoàn thành việc thêm người dùng vào nhóm. Kiểm tra trang Danh sách thành viên nhóm để đảm bảo tất cả người dùng được chọn đã được thêm vào nhóm.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận