Có tiêu chuẩn nào đặt ra cho hình ảnh làm đại diện của ứng dụng?

Không có chuẩn nào được đặt ra cho ảnh đại diện ứng dụng của đại lý hoặc công ty. Tuy nhiên, xin chú ý rằng kích thước tối ưu nên để ở 344 x 66 pixels.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận