Thời gian học tập được kể trống có nghĩa gì?

Bạn có thể xem Thời gian học tập cho mỗi người học bằng các bước sau.

1. Ở màn hình nhà, chọn phím "Lịch sử tham gia xác nhận" và ấn "Chi tiết từng thẻ học" từ menu kéo xuống "Theo học sinh".

2. Ở trang "Chi tiết của học sinh theo từng thẻ học” ấn "Kiết xuất lịch sử" và tải file CSV xuống.

3. Bạn có thể xem Thời gian học tập ở trục hoành ở trên file.

 

Trong trường hợp "Độ dài thời gian học tập” cho mỗi thẻ học vượt quá 1 giờ, dòng "Ngày/giờ bắt đầu học” "Ngày giờ kết thúc học" "Độ dài của thời gian học tập" sẽ để trống.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận