Liệu có thể thêm vào các yêu cầu mới để nhận được một huy hiệu nào đó?

Hiện tại, không thể thêm những điều kiện mới cho các huy hiệu, bởi vậy bạn phải lựa chọn từ những yêu cầu đang có sẵn.

Các điều kiện đang có sẵn

 • Các thời điểm mà bạn thêm các thẻ học vào “Mục yêu thích”
 • Các thời điểm mà bạn viết bài (post)
 • Các thời điểm mà bạn nhận xét vào các thẻ học
 • Các thời điểm mà bạn "thích" các bài của bài khác
 • Điểm mà bạn kiếm được
 • Số lượng các huy hiệu mà bạn có được
 • Số lượng các khóa học mà bạn hoàn thành
 • Số lượng các chương mà bạn hoàn thành
 • Số lượng các mục mà bạn hoàn thành
 • Số lượng các thẻ học mà bạn hoàn thành
 • Số lần bạn đăng nhập
 • Tổng số giờ bạn sử dụng ứng dụng
 • Bạn đã hoàn thành một khóa học cụ thể nào đó
 • Bạn đã hoàn thành một chương cụ thể nào đó
 • Bạn đã hoàn thành một mục cụ thể nào đó
 • Số lượng ngày mà bạn chưa đăng nhập
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận