0:00:00 thời gian học tập có ý nghĩa gì?

Bạn có thể nhim toàn bộ thời gian học tập cho mỗi học viên theo các bước sau.

1 Ở màn hình nhà, chọn "Xác nhận lịch sử" và ấn "Đơn vị thẻ bài" menu từ mũi tên xuống "theo học sinh".

2. Ở trang "Theo từng thẻ học của học sinh”, ấn phím “Lịch sử kiết xuât” click "Export History" và tiến hành tải file CSV xuống.

3. Bạn có thể nhình thấy toàn bộ thời gian học ở trục huyền trên file.

 

Nếu học trong khoảng thời gian hơn một giờ hoặc ít hơn một giay, thời gian học tập sẽ không hiện lên trong mục Tổng thời gian học tập và chỉ được hiển thỉ 0:00:00.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận