Những địa chỉ e-mail nào tôi có thể đăng ký với Goocus?

■ Bạn không thể đăng ký địa chỉ email không dựa vào RFC (Yêu cầu phản hồi), bởi vì sẽ có khả năng bạn không gửi hoặc nhận được email.

■ Các ví dụ được chỉ ở dưới.

.joho@cc.castalia.co.jp

jo..ho@cc.castalia.co.jp

joho.@cc.castalia.co.jp

j,oho/%&@cc.castalia.co.jp

 

* Những địa chỉ trên không dựa trên RFC. - Dấu chấm được đặt ở phía đầu hoặc phía cuối của địa chỉ - Dấu chấm được dùng liên tục trong địa chỉ - Những ký tự không được dùng, như dấu xược, phẩy, dấu $, dấu thăng được dùng trong địa chỉ

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận