Làm sao tôi có thể phân biệt những khóa học có cùng tên khi tôi nhân đôi khóa học?

Tại giai đoạn này, chúng tôi không cung cấp chức năng để phân biệt các khóa học cùng tên, nhưng bạn chó thể chỉnh sửa tên khóa học ở trang “Quản lý khóa học”.

*Trong trường hợp cá biệt hóa từng khóa học giữa các công ty, chúng tôi khuyến nghị dùng chức năng nhân đôi khóa học.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận