Thế nào là một địa chỉ e-mail phù hợp cho một quản trị viên công ty?

Học sinh dùng một địa chỉ email đã đăng ký để gửi các câu hỏi và tin nhắn cho quản trị viên từ ứng dụng, bởi vậy chúng tôi nghĩ nên sử dụng một địa chỉ e-mail của người đại diện hỗ trợ khách hàng.

Người dùng có thể gửi tin nhắn như dưới đây.

IMG_0093.PNG IMG_0094.PNG

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận