Liệu có phải bắt buộc tất cả các địa chỉ web của công ty có dạng URLs?

Không bắt buộc, tuy nhiên nếu bạn làm như vậy, những người sử dụng ứng dụng có thể truy cập được vào những trang web đấy từ Goocus.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận