Có tiêu chuẩn nào cho hình ảnh sử dụng cho khóa học?

Không, không có bất kỳ tiêu chuẩn nào cụ thể nhưng chúng tôi khuyến khích kích thước "512 × 512 px".

Cũng có một số kích thước phù hợp nhất cho hình ảnh chương hoặc logo như sau.

 

- Hình ảnh chương: 140 × 140 px
- Hình ảnh logo: 344 ×66 px

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận