Tôi muốn biết về việc phân phối điểm.

Việc phân phối điểm như sau.

Point_attributionv2.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận