Biểu đồ người dùng tích cực và không tích cực

_1.png

'Tích cực' là tỉ lệ phần trăm người dùng có học một hoặc nhiều thẻ học (cards) trong một khoảng thời gian nhất định. 'Không tích cực' là tỉ lệ phần trăm người dùng không học bất kỳ một thẻ học nào trong một khoảng thời gian nhất định.

 

  • Tỉ lệ phần trăm 'tích cực' sẽ tăng lên khi bạn học thẻ học của Goocus.
  • Số lượng thẻ học người dùng học không ảnh hưởng đến tỉ lệ phần trăm “tích cực”.
  • Bạn có thể xem lại số liệu cũ ở góc bên phải của biểu đồ.
  • Biểu đồ này được cập nhật liên tục.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận