Biểu đồ thời gian học/số lượng người học

_1.png

_1.png

 

'Thời gian học” là tổng thời gian học của người dùng trong một khoảng thời gian nhất định. 'Số lượng người dùng' là tổng số người học trong công ty.

  • Bạn có thể chọn khoảng thời gian bằng việc nhấn vào phím 'Nhấn để chọn khoảng thời gian (Click to select date range)'.
  • Khi bạn để mũi tên vào biể đồ, bạn có thể nhìn thấy “Thời gian học” và 'số người dùng' trong một ngày nhất định.
  • Nếu bạn di chuyển con trỏ trong biểu đồ và chọn một ngày khác, 'Thời gian học' và 'Số người dùng' cũng chỉnh sửa theo.
  • Người dùng càng học nhiều, tỉ lệ phần xanh nước biển sẽ lớn theo.
  • Biểu đồ sẽ được cập nhật một ngày/lần.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận