Biều đồ thời gian học của từng học viên theo từng thiết bị

_1.png

Bạn có thể thấy tỉ lệ phần trăm người dùng và thời gian học theo từng loại thiết bị. Tỉ lệ này được tính dựa trên từng bộ phận của công ty.

 

■Không thiết bị: Những người dùng đã đăng ký Goocus và chưa bao giờ dùng.

■Android: Người dùng dùng thiết bị Android

■Web: Người dùng sử dụng trình duyệt Web.

■iOS & Web: Người dùng sử dụng thiết bị IOS và trình duyệt web.

■iOS & Android: Người dùng sử dụng thiết bị IOS và Android

■Android & Web: Người dùng sử dụng thiết bị Androi và trình duyệt Web

■iOS & Android & Web: Người dùng sử dụng thiết bị IOS, Android và trình duyệt Web.

 

Ví dụ

_1.png

■32.39%: Người dùng sử dụng thiết bị iOS

■23 người: Số người sử dụng iOS

■2.16 giờ/người: Thời gian học trung bình của một người dùng iOS

■49.72 Hours: Toàn bộ thời gian học của người dùng thiết bị iOS *Toàn bộ số liệu này được tính trên từng bộ phận của công ty.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận