Biểu đồ của Push time

Chúng tôi sẽ giải thích về biểu đồ của Push time trên màn hình chính ở đây.

 

_1.png

 

  • Push Time là một chức năng nhắc nhở việc học cho người sử dụng. Người sử dụng có thể nhận được thông báo trên ứng dụng.
  • Biểu đồ Push Time cho biết thời gian được cài đặt và số lượng người sử dụng cho mỗi mốc thời gian.
  • Thông tin này được dựa trên số lượng toàn bộ người dùng trong công ty bạn chọn.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận