Tạo nội dung học

Bạn có thể tạo nội dung học bằng cách đăng nhập vào hệ thống quản lý Goocus Management System trên trình duyệt web.

Để có thể đăng nhập vào được hệ thống quản lý, việc đăng ký một tài khoản quản lý (admin account) cần phải thực hiện trước.

Về việc tạo nội dung như thế nào, xin hãy tìm xem trang dưới đây.

Hệ thống quản lý Goocus Hỏi và Đáp (Quản lý nội dung) Goocus Management System Q&A (Contents Management)

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận